Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài,
Chàng không bước tới để thiên hạ họ đốn gai họ rào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001