Hồ về chân lại đưa ngang,
Về sao cho dứt cho đang mà về.
Hồ về chân lại đưa đi,
Nay mưa mai gió, nên quê chốn nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001