Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan,
Thân mình cũng sướng như quan phủ Hoài.
Hồ to ngang sẵn dệt dày,
Cầm bằng cha mẹ bắt đày biển Đông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001