Hồ trơn, ngang nhỏ, dệt đan,
Thân mình cũng sướng như quan phủ Hoài.
Hồ to, ngang sấn, dệt dày,
Cầm bằng cha mẹ bắt đày biển Đông.


Đây là câu ca dao nói về nghề dệt lĩnh nổi tiếng ở vùng Kẻ Bưởi, xưa thuộc tổng Trung, huyện Vĩnh Thuận, gồm Bái Ân, Hồ Khẩu, Yên Thái, Trích Sài, Trung Nha, Vạn Long, An Phú, Đoài Môn, Tiên Thượng, nay là các phường Bưởi, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khảo dị:
Hồ trơn, ngang nhỏ, dệt đan,
Thân mình cũng sướng như quan phủ Hoài.
Hồ to, ngang sẩn, dệt dày,
Cũng bằng cha mẹ bắt đầy biển Đông.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002