Hồ sầu lại gượng làm tươi,
Nữa mai nguyệt mỉa, huê cười không hay.
Hoa rằng thêm tiếng nước mây,
Sự tình một đấy một đây khác gì!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001