Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp,
Đất Hương Cần ngọt quít, thơm cam.
Ai về cầu ngói Thanh Toàn,
Đợi đây về với một đoàn cho vui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001