Hỏi vợ thì cưới liền tay,
Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]