Hỏi thăm anh ở đâu ta,
Để em làm quán tạm đi xa về gần.
Dù chẳng nên đạo ái ân,
Xin cho một tháng đôi lần gặp nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001