Hỏi rằng đi chết cho ai,
Cho nhà, cho nước, cho tình, cho em?
Hay là đi chết vì tiền,
Giữ thuê hầm mỏ, đồn điền cho Tây?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001