- Hỏi người chân đạp tay đưa,
Dầu treo ngang cánh chồng chưa hỡi người?
- Chân em đạp, tay em đưa,
Dầu treo ngang cánh em chưa có chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001