- Hỏi nàng đã có chồng chưa,
Hay là chưa có anh thưa vài lời.
- Cũng chưa lược giắt trâm cài,
Cũng chưa duyên hán phận hài chi mô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001