Hỏi muỗi, mày sinh giáp tí nào?
Bay cao bay bổng mặc tiêu dao.
Ngày thời đủng đỉnh chơi màu thắm,
Tối lại vo ve ấp má đào.
Ghẹo khách anh hùng cơn thức tỉnh,
Trêu người thục nữ lúc chiêm bao.
Tiếng vang thiên hạ người kinh sợ,
Cung quế phòng tiêu tỏ lối vào.


Có thông tin bài thơ này của vua Minh Mạng, nhưng theo Quách Tấn (trong Hương vườn cũ), vua Minh Mạng là người trọng chữ Hán khinh chữ Nôm, đã cấm dùng chữ Nôm viết công văn, viết chiếu biểu, thì lẽ đâu còn làm thơ Nôm, lại làm thơ con muỗi để tự ví mình. Tuy nhiên, ông cũng nói bài có khẩu khí đế vương, “Cung quế phòng tiêu tỏ lối vào” nếu không phải là vua thì ai dám vào.

Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007