- Hỏi chàng quê quán nơi đâu,
Mà chàng lại thả lưới buông câu chốn này?
- Quê anh ở phủ Hưng Nguyên,
Phù Long là tổng, Liệu Xuyên là làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001