- Hỏi chàng khách lạ bóng trăng,
Bỗng đâu mà biết Kim Lăng có chùa.
- Bây giờ mới tới Kim Lăng,
Cơn gió trỏ nẻo, bóng trăng đưa đường.


Khảo dị:
- Hỏi chàng khách lại dưới trăng,
Bỗng đâu mà biết Kim Lăng có chùa.
- Bây giờ mới tới Kim Lăng,
Cơn gió chỉ nẻo, bóng trăng đưa đường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001