- Hỏi chàng học sách Kinh thi,
Nghìn người đứng viết chữ chi hỡi chàng?
- Anh đây đọc sách cửu chương,
Nghìn người đứng viết chữ “hương” rõ ràng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001