Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa,
Chính chuyên nông sĩ hay là công thương?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001