Hỏi anh răng rứa mà sầu,
Hay là thề thốt nơi đâu sa lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001