Hỏi anh răng rứa mà buồn,
Hay là nước bí ngả nguồn không thông?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001