Hỏi anh hà tính hà danh,
Hà châu hà quận, niên canh kỷ hà?


Hai câu nghĩa là: Hỏi anh họ gì tên gì, ở châu nào quận nào, sinh ngày giờ nào?

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001