Hỏi anh chú bác những ai,
Để em qua cất nón nghiêng vai mà chào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001