Học trò trong Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế mà đi không đành.


Khảo dị:
Học trò trong Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975