Học trò thò lò mũi xanh,
Cầm miếng bánh đúc chạy quanh nhà thầy.


Khảo dị:
Học trò thò lò mũi xanh,
Cầm miếng bánh đúc chạy quanh cột đình.
Học trò thò lò mũi xanh,
Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy.
Học trò thò lò mũi xanh,
Mua ba đồng bánh đúc chạy quanh nhà thầy.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001