Trò trẹt gì bay học cạnh thầy
Gật gà, gật gưỡng bật cười thay
Giọng khê nằng nặc không ra tiếng
Mắt lại lim dim rắp đã cay
Đồng nổi đâu đây la liệt đảo
Ma men chi đấy tít mù say
Dễ chừng bắt chước chu y đó
Quyển có câu thần vậy gật ngay


Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn phương, 1952