Học thầy chữ lại trả thầy,
Bút trả hàng xén, giấy nay phất diều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001