Học hành chữ nghĩa chi mi,
Ba năm không biết chữ nhi là mà.
Học hành chữ nghĩa chi mày,
Ba năm không biết ông thầy là đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001