Học đòi ăn ớt với gừng,
Vừa cay vừa đắng lại trừng mắt lên.


Khảo dị:
Học đòi ăn ớt với gừng,
Vừa cay vừa đắng lại sưng cả mồm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001