Họ giàu họ nghinh hôn giá thú,
Hai đứa mình nghèo dụ dỗ nhau đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001