Hễ muốn ra con người tử tế,
Phải dễ dàng chớ để ai hờn.
Làm ơn ắt hẳn nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001