Hễ ai mà nói dối ai,
Tối ba mươi tết Ba Giai vào nhà.


Bài ca dao phản ánh xã hội thời Lê mạt thối tha, chúa Trịnh chuyên quyền, cụ thể là Ba Giai người Hồ Khẩu công kích bọn quan lại tham nhũng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002