Hết gạo thì có Đồng Nai,
Hết củi thì có Tần Sài chở vô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001