Hằng ngày kinh sử dùi mài,
Anh biết chăng ngàn vàng dẫu có, khó nài chữ trinh.
- Phận anh quân tử bất quý ngàn vàng,
Chữ trinh em giữ, anh chẳng màng vàng cân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001