Hẩm duyên lấy phải chồng đần,
Có trăm mẫu ruộng bán dần mà ăn.


Khảo dị:
Hẩm duyên lấy phải chồng đần,
dăm mẫu ruộng bán dần mà ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001