Hải Vân bát ngát nghìn trùng,
Hòn Hồng ở đấy là trong vịnh Hàn.
Xưa nay qua đấy còn truyền,
Lối đi Lô Giản thẳng miền ra khơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001