Hạt tiêu nó bé nó cay,
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)