Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng,
Anh yêu em bác mẹ họ hàng cũng yêu.


Khảo dị:
Hạt thóc vàng, hạt gạo cũng vàng,
Anh yêu em bác mẹ họ hàng cũng yêu.
Hạt lúa vàng, hạt thóc cũng vàng,
Anh yêu em bác mẹ họ hàng cũng yêu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001