Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng,
Nhật nguyệt tam quang đồng hồ mấy khắc.
Con rồng nằm biển bắc,
Con hạc múa lầu tây.
Dầu mà bạn đem ta bỏ chốn truông Mây,
Bạn ra về cũng thảm, ta ở lại đây cũng phiền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001