Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai.
Hèn lâu gái mới gặp trai,
Chàng mà gặp thiếp như bài tiền pho!
Anh thương em núi chảy thành tro, biển cạn thành gò,
Sông sâu chín lạch, sao đò còn đưa.
Vái trời chồng cũ vợ xưa,
Kết duyên phu phụ, nắng mưa có trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001