Hạc dời là xế non tùng,
Chim kêu biển bắc, trống thùng điểm ba.
Biểu em về trộm lệnh mẹ cha,
Đêm khuya chước lượng cho ta ít nhiều.
Sống đời ni trai ước gái yêu,
Sáng sớm mai như tỉnh, bóng xế chiều như say.
- Ngồi đâu hột luỵ nhỏ chung mày,
Chàng có dở chân, chân rớt, có dở tay, tay rời.
Tội tâm tình thiếp lắm chàng ơi!
Hay vầy, thuở xuân xanh chàng chết trên tay mẹ đi cho rồi.
Sống làm chi đây, trai anh thương đoạn, gái em lại nhớ đành,
Cá lui về biển bắc, chim sầu nhành biếng bay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001