Hương trầm bay ngọn thơm xa,
Kêu anh em hỏi mẹ già còn không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001