Hơn nhau tấm áo tấm quần,
Thả ra bóc trần ai cũng như ai.


Khảo dị:
Hơn nhau tấm áo manh quần,
Thả ra bóc trần, ai cũng như ai.
Hơn nhau về áo về quần,
Thả ra mình trần ai cũng như ai.
Hơn nhau về áo về quần,
Thả ra người trần ai cũng như ai.
Hơn nhau cái áo cái quần,
Thả ra mình trần, ai cũng như ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001