Hơi đâu mà giận người dưng,
Bắt sao được cái chim rừng nó bay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001