Hăn chừ cho nếp hoe vàng,
Cho anh cùng nàng đi lắt về rang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001