Hùng hoàng bắt rắn cặp nia,
Con rắn thước rưỡi, thuốc kia quan dài.
Thôi về xay đỗ cạo khoai,
Làm chi cho nhọc xác người hỡi anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001