Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
Thành Thiên vui vẻ sinh người cũng hoa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001