Hùm tha con lợn không sao,
Mèo tha miếng thịt giễu vào giễu ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001