Hôm qua tôi đến chơi nhà,
Thấy ông bươu trán, thấy bà mắt sưng.
Ông thì mặt đỏ bừng bừng,
Tay lao cán thuổng, tay vung cán cào.
Bà thì mồm thét, miệng gào,
Chân rãy đành đạch, tay cào áo ông.
Ối chao! Rõ “đẹp” hay không?
Hỏi rằng tình nghĩa vợ chồng còn đâu?


Bài ca dao này phê phán nếp sống chưa văn minh những năm sau giải phóng thủ đô.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002