Hôm qua em mất cành sòi,
Hôm nay em bắt được người khăn thâm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001