Hôm qua em đi trên đường,
Nghe ai kêu gọi, em cứ tưởng là tiếng anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975