Hôm qua dệt cửi thoi vàng,
Sực nhớ tới chàng, cửi lại dừng thoi.
Cửi sầu, cửi nhục chàng ơi,
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa.
Ai về tôi gửi thư ra,
Gửi dăm câu nhớ, gửi và cây thương.
Gửi cho đến chiếu đến giường,
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm.
Chàng về thiếp nhớ đăm đăm,
Giường trên chiếu dưới, ai nằm đêm nay?
Chàng về thiếp nhớ lắm thay,
Giường trên chiếu dưới, đêm nay ai nằm?


Khảo dị:
Hôm qua dệt cửi thoi vàng,
Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi.
Cửi rầu, cửi tủi chàng ơi,
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa…
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)