Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ dệt vải, thấy cha đi bừa.
Thấy em mải miết xe tơ,
Thấy cháu “i, tờ” ngồi học bi bô.
Thì ra vâng lệnh Bác Hồ,
Cả nhà yêu nước thi đua phen này.


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000