Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ vét chảo thấy cha vét nồi.
Thấy em dựa cột liếm môi,
Anh ngỡ con chó, anh lùi chân ra.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969